Arka Sarangi

Postdoc
NBB, Tower G
Jagtvej 128
DK-2100 Copenhagen
Phone: +45 35 33 13 48
Email: sarangi@nbi.ku.dk